spacer.png, 0 kB
Jeigu yra būdas padaryti geriau, atrask jį (Tomas Edisonas). Jeigu yra būdas padaryti geriau, atrask jį (Tomas Edisonas). Jeigu yra būdas padaryti geriau, atrask jį (Tomas Edisonas). Jeigu yra būdas padaryti geriau, atrask jį (Tomas Edisonas). Jeigu yra būdas padaryti geriau, atrask jį (Tomas Edisonas).
Pirmadienis, lapkričio 12 d.

 

Tam, kad egzistuotum, turi iš pradžių prisiimti atsakomybę. (A.de Sent-Egziuperi)

 Kažkodėl yra susidariusi nuomonė, kad individualių įmonių ar ūkinių bendrijų apskaitos sutvarkymas yra juokų darbas. Net darbo ieškančių buhalterių skelbimuose neretai  išreiškiamas pageidavimas tvarkyti individualios įmonės apskaitą.

 Galbūt tokia nuomonė susidarė dėl to, kad Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymas leidžia individualių įmonių bei ūkinių bendrijų savininkams patiems tvarkyti savo įmonės apskaitą. Bet jei individuali įmonė (ūkinė bendrija) ataskaitiniais ir praėjusiais ataskaitiniais metais turėjo samdomų asmenų ar yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja, ji apskaitą privalo tvarkyti dvejybiniu įrašu. O dvejybinis įrašas - tai ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo būdas, kai kiekvienos ūkinės operacijos arba kiekvieno ūkinio įvykio vertė įrašoma į  buhalterinės sąskaitos debetą, o jai lygi suma – į kitos sąskaitos kreditą. Liaudiškai tariant, turime „gauti balansą“ . Taip kad ne kiekvienas savininkas be elementarių buhalterinių žinių išgaus tą balansą.
 Iki 2005 m. vasario 10 d. individualios įmonės bei ūkinės bendrijos apskaitą tvarkė vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-01-04 d. nutarimu Nr. 8 patvirtintais individualių įmonių  bei ūkinių bendrijų  buhalterinės apskaitos principais. Pagal šiuos principus, priklausomai nuo to ar įmonė ūkines operacijas registravo paprastuoju ar dvejybiniu įrašu, turėjo pildyti Įplaukų  ir išlaidų apskaitos žurnalą  arba Ūkinių operacijų registravimo žurnalą .  Deja, per savo darbo praktiką taip ir neteko matyti teisingai užpildyto Ūkinių operacijų registravimo žurnalo, kurį ūkinėms operacijoms registruoti naudojo dvejybiniu įrašu apskaitą tvarkančios individualios įmonės ar ūkinės bendrijos.  Pagrindinės klaidos – registruojami ne visi ūkiniai įvykiai, nevedama nepaskirstyto įmonės pelno apskaita, nors šis rodiklis po 2003 m. sausio 1 d. pasikeitus individualių įmonių savininkams išmokamo pelno apmokestinimo tvarkai yra labai svarbus.  Taip sutvarkius apskaitą, balanso niekada nebus, vadinasi ir dvejybinis įrašas netaikomas arba taikomas netinkamai.
 Dabar individualios įmonės bei ūkinės bendrijos, tvarkydamos apskaitą vadovaujasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1K-040 patvirtintomis neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos  taisyklėmis, kurios yra labai lakoniškos. Pacituosiu pagrindinius principus, kurių  turi laikytis individualios įmonės ir ūkinės bendrijos tvarkydamos savo  buhalterinę apskaitą:
 1. Ūkio subjektai, kurie yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai ar turi samdomų darbuotojų ataskaitiniais ir praėjusiais ataskaitiniais metais, buhalterinę apskaitą tvarko darydami dvejybinį įrašą.
 2. Ūkio subjektai, kurie nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai ir neturi samdomų darbuotojų ataskaitiniais ir praėjusiais ataskaitiniais metais, buhalterinę apskaitą gali tvarkyti darydami paprastąjį įrašą.
 3. Ūkio subjektai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka privalo sudaryti arba savo nuožiūra nusprendžia sudaryti finansinę atskaitomybę, tvarkydami buhalterinę apskaitą ir sudarydami finansinę atskaitomybę vadovaujasi Verslo apskaitos standartais.
 4. Finansinės atskaitomybės nesudarantiems ūkio subjektams tvarkant buhalterinę apskaitą rekomenduojama vadovautis verslo apskaitos standartais.
 Taip kad lyg ir viskas tas pats, kaip buvo iki šiol, tik nustumti praeitin  Įplaukų išlaidų apskaitos bei ūkinių operacijų žurnalai, bei rekomenduojama vadovautis verslo apskaitos standartais.
 Mano nuomone, individualių įmonių bei ūkinių bendrijų apskaita turėtų būti tvarkoma  dvejybiniu įrašu, vadovaujantis verslo apskaitos standartais. Tik tokiu būdu tvarkant apskaitą įmonės savininkas gaus visą informaciją apie įmonės veiklą. Taip pat apskaitą tvarkant dvejybiniu įrašu mažesnė bent jau aritmetinių klaidų tikimybė. 

Angelė,

2008-05-16

 
spacer.png, 0 kB
Ar Lietuvoje didelė mokestinė našta?
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
  spacer.png, 0 kB